ซื้อ-ขาย รถมือสองทุกรุ่น ออกรถง่าย ออกได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

064-070-1564   0640701564   ( ยินดีให้คำปรึกษาฟรี )
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน

  ข้อตกลงฯ ให้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อท่าน (ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายรถยนต์) เข้าสู่เว็บไซต์ www.carheroTH.co.th (“เว็บไซต์ฯ”) โดยโปรดทราบว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในการใช้งานเว็บไซต์ฯ” ดังต่อไปนี้ทุกประการ

  โปรดทราบว่าบรรดาเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ เป็นทรัพย์สินที่บริษัท คาร์ฮีโร่ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “Car Hero TH” หรือ “บริษัทฯ”) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในการใช้งาน (license) โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บรรดาลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย การออกแบบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้งาน เก็บรวบรวม ทำซ้ำ ส่งต่อ แบ่งปัน เผยแพร่ ดาวน์โหลดหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ และบริษัทฯ อาจดำเนินคดีต่อบุคคลใดที่นำเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ฯ ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดในกรณีที่ท่านถูกบุคคลภายนอกดำเนินคดีจากการนำข้อมูลหรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์ฯ ไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเนื้อหาดังกล่าว

  Car Hero TH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบรรดาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ฯ โดยถือว่าท่านสมัครใจเข้ารับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ฯ ด้วยตัวท่านเอง

  ท่านจะไม่เข้าสู่ระบบหรือพยายามเข้าสู่ระบบ (ไม่ว่าจะมีมาตรการป้องกันหรือไม่ก็ตาม) ในการใช้งาน รวมถึงแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง หรือทำลาย เนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ฯ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงจะไม่พยายามนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปสู่เว็บไซต์ฯ ของ Car Hero TH ในทุกกรณี

  ท่านจะไม่ปลอมแปลงหรือพยายามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนจะไม่ปิดบังซ่อนเร้นตัวตนในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำความผิดใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ฯ เพื่อสร้างความเสื่อมเสีย ความเสียหาย หรือเดือดร้อนรำคาญแก่ Car Hero TH หรือบุคคลภายนอก ในทุกกรณี

  ท่านจะต้องไม่ดำเนินการและไม่พยายามดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการทำงานหรือสร้างภาระในการทำงานเว็บไซต์ฯ ของ Car Hero TH เกินสมควรในทุกกรณี

  ท่านจะไม่ใช้ชุดคำสั่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ตลอดจนไวรัสคอมพิวเตอร์ (virus) มัลแวร์ (malware) หรือชุดคำสั่ง/ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การใช้งานเว็บไซต์ฯ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ใช้งานรายอื่น

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ฯ ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นรายกรณี โดยท่านจะต้องศึกษาและอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดครบถ้วนทุกครั้งก่อนใช้งานและก่อนทำธุรกรรมจอง/ซื้อ/ขายรถยนต์กับบริษัทฯ และในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในข้อความเนื้อหาส่วนใด กรุณาติดต่อพนักงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่แนะนำก่อนดำเนินการยืนยันการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

  บริษัทฯ จะแสดงเนื้อหาตามข้อมูลปัจจุบันของสินค้าแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลของสินค้ามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา (อาทิ อายุการใช้งาน ระยะทางที่ใช้งานรถยนต์ หรือ สภาพรถยนต์ เป็นต้น) บริษัทฯ จะไม่ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวจนกว่าจะได้ยืนยันการทำธุรกรรมการจอง/ซื้อขายสินค้ากับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน

  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างสิทธิในการจอง/ซื้อขายรถยนต์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ให้ถือตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเป็นที่สุด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ ผลกำไร หรือค่าเสียหายจากการผิดนัดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธ/ยกเลิกการจองสินค้าในทุกกรณี โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะการคืนเงินจองรถยนต์แก่ลูกค้า (เฉพาะกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับเงินจองตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาและที่กฎหมายกำหนด)


CarheroTH.com ขอกราบขอบพระคุณ...ที่ให้เราดูแลคุณ

  064-070-1564     0640701564

Carhero

คาร์ฮีโร่

บริษัทคาร์ฮีโร่จำกัด

คาร์ฮีโร่โคราช

คาร์ฮีโร่นครราชสีมา

คาร์ฮีโร่สุวรรณภูมิ

คาร์ฮีโร่กาญจนาภิเษก

คาร์ฮีโร่อุดรธานี

คาร์ฮีโร่กรุงเทพ

Car Hero Korat

Car Hero Nakhon Ratchasima

Car Hero Suvarnabhumi

Car Hero Kanchanaphisek

Car Hero Udonthani

Car Hero bangkok

Carhero โคราช

Carhero นครราชสีมา

Carhero สุวรรณภูมิ

Carhero กาญจนาภิเษก

Carhero อุดรธานี

Carhero กรุงเทพ

CAR HERO TH (คาร์ฮีโร่โคราช) รถมือสองโคราช นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน

CAR HERO TH คาร์ฮีโร่โคราช ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง จัดส่งทั่วประเทศและจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้าน เราขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวตลาดรถรถมือสองโคราช ข้อกำหนดการใช้งานรถยนต์มือสอง ตลาดรถมือสองโคราช พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

CAR HERO, CAR HERO TH, คาร์ฮีโร่, คาร์ฮีโร่โคราช, รถยนต์มือสอง, รถมือสองโคราช, ตลาดรถรถมือสองโคราช, รถมือสองฟรีดาวน์โคราช, รถมือสองขายดี, ไฟแนนซ์รถมือสอง, จัดไฟแนนซ์รถมือสอง, เต็นท์รถมือสอง, จัดไฟแนนซ์รถมือสองโคราช